AKINSOFT Wolvox
Akınsoft WOLVOX ERP Programında E-Fatura Hakkında Bilgilendirme
WOLVOX ERP Programında E-Fatura Hakkında Bilgilendirme

1- e-Fatura zorunluluğu kapsamında olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

 • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 • Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.
  (Bilgi için tıklayınız).

2- e-Fatura Zorunluluğu Kapsamında Değilim. e-Faturayı Kullanabilir miyim?

e-Fatura uygulamasına hem kendi firmanızın hem de gönderim yapacağınız firmanın kayıtlı olması koşulu ile kullanabilmektesiniz.

3- e-Fatura Sistemine Erişimi Nasıl Sağlayabilirim?

Başvuru işlemlerinde, e-Fatura gönderiminden yararlanma yöntemleri 3 gruba ayrılmıştır. Bunlar;

 • e-Fatura GİB Portalı Yöntemi :

Bilgi işlem sistemi yeterli olmayan ya da aylık fatura adetleri düşük sayıdaki kullanıcılar için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya ilişkin temel fonksiyonları bünyesinde barındıran, e-Fatura portalı olarak adlandırılan bir yapı oluşturmuştur. GİB Test Portal hesabına https://test.efatura.gov.tr/efatura adresinden erişim sağlanabilir.

 • GİB ile Entegrasyon Yöntemi :

Mükellefler, kendi geliştirdikleri entegrasyon çözümleri ya da outsource ettikleri bir yazılımla beraber sisteme dahil olabilirler.

Bilgi işlem sistemlerinin GİB ile entegrasyonunun seçilmesi durumunda, Kullanıcı hesabı oluşturma başvuru belgelerine ek olarak Mükellefler, e-Fatura uygulamasında entegrasyon yapacaklarına dair bir dilekçe ve BİS Raporu (Bilgi İşlem Sistemi Raporu ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Başkanlığa gönderilen BİS Raporu değerlendirilerek uygun görülmesi halinde mükelleflere entegrasyon çalışmalarına başlamaları yönünde izni verilecektir.

 • Özel Entegratör Yöntemi

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Özel Entegratörler aracılığı ile e-Fatura gönderim ve alım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Özel Entegratör kullanımında Kullanıcı hesabı oluşturma başvuru belgelerine ek olarak Mükellefler, özel entegratör aracılığı ile e-Fatura uygulamasına dahil olacağını bildirir bir dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

         Başvuruları onaylanan mükellefler;

 • Kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilecekler,

 • Kayıtlı kullanıcılardan e-fatura alabilecekler,

 • Düzenledikleri e-faturaları kendi sistemlerinde kayıt altında tutabilecekler ve gerektiğinde vergi otoritelerine ibraz edebileceklerdir.

4- e-Fatura uygulamasına geçmek için neler yapmam gerekiyor?

        Mükelleflerin e-Fatura düzenleyebilmeleri için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Fatura uygulaması kapsamında “Kullanıcı Hesabı” açması gerekmektedir. Bu kapsamda mükelleflerin GİB’e yazılı ya da elektronik ortamda (www.efatura.gov.tr ) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruları ile birlikte

 • Tüzel kişilerin Mali Mühür Sertifikası almaları,

 • Gerçek kişilerin Elektronik İmza temin etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı Listesi : e-Fatura Uygulamasına kayıtlı tüm kullanıcıların listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.htmladresinden ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Hesabının Oluşturulması (Başvuru Adımları ): Başvuru adımlarında yer alan belgeleri şirket adına imza yetkisine sahip kişi veya kişiler tarafından doldurulmalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Entegratör Yöntemi ile Başvuru İşlemleri

Tüzel Kişiler :

 • e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi (Ulaşmak için tıklayınız),

 • Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi’nin imzalı aslı (Ulaşmak için Tıklayınız),

 • Başvuru formuna ve Mali Mühür taahhütnamesine şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

 • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

         Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)’e iletmeleri gerekmektedir.

Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilere,

 • Kullanıcı hesaplarının tanımlandığı ve uygulama bünyesinde kullanmak zorunda oldukları Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.

 • Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.

Gerçek Kişiler :

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” (ulaşmak için tıklayınız),

 • Uygulama mali mühür ile kullanılmak isteniyorsa mükellef tarafından imzalanmış, “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” (ulaşmak için tıklayınız)

 • Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olunduğunu ifade eden yazılı beyanı ve

 • Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

        Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurusu uygun bulunan, TÜBİTAK KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükellefler Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak (Örnek Dilekçeye makalenin dosya ekinden erişebilirsiniz.) uygulamaya dahil olabilirler. e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini özel entegratör aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin kullanıcı hesapları özel entegratör tarafından tanımlanana kadar aktive edilmeyecektir.

Başvuru adımlarına www.efatura.gov.tr web sitesinden Elektronik Başvuru Rehberi detaylarına ulaşabilirsiniz (Başvuru Adımları)

5- e-Fatura uygulamasına geçiş yaptım. Gelir İdaresi Başkanlığına fatura gönderimine başlayabilir miyim?

e-Fatura uygulaması için Özel Entegratör firma üzerinden işlem yapılacağının bilgisi Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe ile bildirildikten sonra ;

 • www.ozelentegrator.com adresi üzerinden kullanıcı başvurusunun yapılması,
 • Özel entegratör ile Mükellef arasında kullanım sözleşmesinin imzalanması,
 • Anlaşma sonrasında mükellef bilgilerine ait kullanıcı bilgilerinin G.İ.B’e aktarılması,
 • G.İ.B.’den gelecek onay (Mükellef Özel Entegratör üzerinden çalışabilir) sonrasında kullanıcı hesapları aktif edilir ve gönderime başlanır.

6- AKINSOFT WOLVOX 7 kullanıyorum. e-Fatura uygulamasına nasıl dahil olabilirim?

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni alan kurum “D.T.P. Digital Planet Yazılım ve İnternet Teknolojileri” ile WOLVOX ERP programı entegre edilmiştir.

Bu bağlamda, WOLVOX ERP kullanıcıları e-Fatura kapsamına giren mükelleflerine program üzerinden kesmiş olduğu faturayı XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) dosyası oluşturarak gönderim yapılmasını sağlayabilecektir. ERP programı özel entegratör firma (Digital Planet) ile yapılan entegrasyon sonucunda bu XML dosyasını Özel Entegratör firmanın portalı üzerinden G.İ.B’e iletme görevini üstlenmektedir.

Elektronik Fatura uygulamasında Özel Entegratörün Rolü ;

WOLVOX ERP Programında e-Fatura gönderimi yapabilmek için ;

WOLVOX Kontrol Paneli programını çalıştırarak şirket kayıt işlemleri alanından e-Fatura kullanacağınız şirketi seçim yapınız ve “E-Devlet” sekmesine geliniz. “e-Fatura Sistemi Kullan” seçeneğini işaretleyerek “Kaydet” butonuna basınız.

     e-Fatura sisteminde kayıtlı cariler için cari kayıt ekranında, hesap bilgileri sekmesinde yer alan “e-Fatura Kullan” seçeneğini işaretleyiniz ve senaryo seçimini yapınız.

       Senaryo alanında yer alan Temel Fatura Senaryosu, e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamaktadır.

      Ticari Fatura Senaryosu ise, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi (yani temel fatura senaryosu), söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemler için uygulama yanıtı düzenlenmesi işlemlerini kapsar.

        e-Fatura Kullan” seçeneği işaretli olan bir cariye seçtiğiniz e-Fatura türüne göre  fatura düzenlediğinizde fatura üzerinde “e-Fatura” veya “e-Arşiv “seçeneği aktif olacaktır. Bu seçeneği işaretledikten sonra yan tarafında yer alan “?” yani “e-Fatura detayları” butonunu tıklayarak açılan ekranda senaryo seçimini ve diğer detayları belirterek “Tamam” butonuna basınız.
  

e-Fatura gönderimi yapabilmek için ana menüde yer alan “e-Fatura” alanına geliniz.


e-Fatura Ayarları” alanına gelerek ÖTV vergi kodunuzu seçim yapınız. Daha sonra size verilen portal ve web servis için firma kodu, kullanıcı adı ve password bilgilerini ilgili alanlara yazınız ve “Tamam” butonuna basınız.

Gerekli ayarlamalar sonrasında “e-Fatura” modülü içerisindeki “e-Fatura Gönderimi” alanına gelerek gönderim yapmak istediğiniz kriterleri belirtip filtreleme yapınız. Dilerseniz “Ctrl + Mouse sol tuş” yardımıyla gönderim yapmak istediğiniz faturaları seçebilir veya alt kısımda yer alan “Tümünü Seç” butonuna basarak tüm faturaların seçilmesini sağlayabilirsiniz. “Seçilenleri Gönder” butonuna basarak gönderim işlemini tamamlayınız.

7- AKINSOFT e-Fatura Uygulamasına geçişte hangi kalemler için ödeme yapacağım?

AKINSOFT e-Fatura kullanımı için,

Online Entegrasyon Bedeli (Bir firma için Bir kereye mahsus)

Fiyat ve detaylar için AKINSOFT Çözüm Ortakları ile irtibata geçmelisiniz.

Depolama ve Transfer (6 aylık ya da yıllık)

(Aylık Gönderim Yapılacak Fatura Adetine göre değişmektedir. Bir firmaiçin aylık gelen+giden fatura sayısı baz alınır. )

8- Çalıştığım bütün firmalar ile fatura alışverişimi e-Fatura – e-Arşiv olarak yapabilir miyim?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

 • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olan;

firmalar arasında e-Fatura gönderip / alabilirsiniz. e-Fatura sisteminde kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlemesine devam edilecektir.

9- e-Faturalarımın ve e-Arşivlerimin arşivlemesini kendim mi yapacağım? 

         e-Fatura arşivleme işlemlerini Özel Entegratör firma yapmaktadır. Mükellefler isterse özel entegratör firmanın portalı üzerinden kullanıcı adı ve parolası ile fatura kayıtlarını .pdf, .xls v.b. uzantıdaki dökümanlara aktarım yaparak muhafaza edebilirler.

No comments so far!
You must be logged in to post a comment.
Whatsapp Yaz
1
Merhaba Size Yardım edebilir miyim?
Merhaba
Akınsoft WOLVOX ERP Programında E-Fatura Hakkında Bilgilendirme ile ilgili Size Yardımcı Olabilir miyim?